ali.golden.cat - Termes legals

2. Fent ús de la web, l'usuari implícitament l'accepta tal i com està diseñada i es compromet a fer-ne exclusivament l'ús indicat pel seu autor.

3. Les dades personals i/o de contacte que faciliti l'usuari a l'autor d'aquesta web a través de la mateixa o per qualsevol altre mitjà, seran guardades en un arxiu legalitzat, custiodiat per l'autor d'aquesta web.

4. En cas de voler modificar o requerir l'eliminació de les seves dades personals, l'usuari haurà d'acreditar-se i demanar-ho per escrit via correu ordinari o correu electrònic a les adreces del punt 1. No podrà donar per satisfeta la seva petició fins rebre l'acusament de recepció explícit per part de l'autor d'aquesta web.

5. La foto de portada ha estat presa de www.raumrot.com i és una versió modificada de l'original del fotògraf Markus Spiske.

6. La trama està presa de www.subtlepatterns.com i és el disseny original del dissenyador Víctor Bejar.www.golden.cat Home


© 2015 - Jordi Noguer. All rights reserved